Төсвийн гүйцэтгэл

Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн оруулах мэдээлэлд байхгүй болно.