Агентлагууд

Стандарт,хэмжилзүйн хэлтэс

Ñ¿õáààòàð àéìãèéí

Ñòàíäàðò, хýìæèëç¿éí хэлтсийн

   танилцуулга

 

Бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа

          Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс нь 2009 оны 1 сарын 14-ээс эхлэн засгийн газрын 67-р тогтоолоор Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтэс болон өөрчлөгдсөн. Одоогоор Дарга - 1, Ахлах мэргэжилтэн/Баталгаажуулалтын шинжээч-1, Улсын шалгагч-2, Салбар сангийн мэргэжилтэн-1 нябо-1, бичиг хэрэг хүний нөөцийн ажилтан-1, Жолооч-1, үйлчлэгч-1  гэсэн 9 орон тоотойгоор үйл ажиллгаагаа явуулж байна.

Манай хэлтэс нь:

1. Ñòàíäàðò÷èëàë, òîõèðëûí ¿íýëãýý, á¿òýýãäýõ¿¿í àæèë ¿éë÷èëãýýíèé  ÷àíàðûí áàòàëãààæóóëàëò.

2. Õýìæ¿¿ð õýìæèõ õýðýãñëèéí áàòàëãààæóóëàëò

3. Ñòàíäàðòûí ñàëáàð ñàíãèéí ¿éë÷èëãýý, ñóðãàëò àðãà ç¿éí çºâëºãºº ºãºõ

4. Сорьцын хяналт гэсэн ¿íäñýí дөрвөн ÷èãëýëýýð àæèëëàíà.

¯¿íä:

-   Ñòàíäàðò÷èëàë, òîõèðëûí ¿íýëãýý, á¿òýýãäýõ¿¿í àæèë ¿éë÷èëãýýíèé  ÷àíàðûí áàòàëãààæóóëàëòàíä àæ àõóéí íýãæèéí ýêñïîðòûí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîí äîòîîäûí á¿òýýãäýõ¿¿í / ãóðèë, ãóðèëàí á¿òýýãäýõ¿¿í, ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í цайрын баяжмал, хүрэн нүүрс / , ¿éë÷èëãýýã / зоогийн газар баар, хүнсний дэлгүүр, зочид буудал жуулчны бааз, үсчин, халуун ус, саун, гоо сайхны газар, /  òîõèðëûí ¿íýëãýýíä õàìðóóëæ ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíä “Òîõèðëûí ãýð÷èëãýý” îëãîæ ¿éë÷èëíý.

- Õýìæèõ õýðýãñëèéí áàòàëãààæóóëàëòàä õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé òîîöîîíä àøèãëàãäàæ áàéãàà механик хэмжих хэрэгсэл, òóóõàé, àéë ºðõ áîëîí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãàä àøèãëàãäàæ áàéãàà 1 áà 3 ôàçûí öàõèëãààí òîîëóóðóóä, хиé шингэний хэмжих хэрэгсэл,  ØÒÑòàíöóóäàä àøèãëàãäàæ áàéãàà ò¿ãýýã¿¿ð, ìåðíèê, ñ¿ìáýíìåòð, äåíñèìåòð ìºí àðõèíû ¿éëäâýðò àøèãëàãäàæ áàéãàà õýìæèõ õýðýãñë¿¿ä, ýìíýëýãèéí ¿éë÷èëãýýíä àøèãëàãäàæ áàéãàà öóñíû äàðàëòûí àïïàðàò, àéë ºðõ, àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãûí õàëóóí õ¿éòýí óñíû òîîëóóð зэрэгт áàòàëãààæóóëàëòûã õèéæ ã¿éöýòãýíý.

- Ñòàíäàðòûí ñàëáàð ñàíãààð àæ àõóéí íýãæ, èðãýäýä ¿éë÷ëýõ, ñòàíäàðò áîëîâñðóóëàõàä àðãà ç¿éí çºâëºãºº ºãºõ, çààâàë ìºðäºõ óëñûí ñòàíäàðòûã ìºðä¿¿ëýõ, ñòàíäàðòààð ¿éë÷ëýõ, ñòàíäàðòûã ñóðòàë÷èëàõ, ñóðãàëò ñåìèíàðü çîõèîõ çýðýã ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëíý.

- Сүхбаатар аймагт үйл ажиллагаа явуулж үнэт эдлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж  ахуй нэгж, иргэнийн үнэт эдлэлд хяналт тавих сорьцын тэмдэгийн талаар ард иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл өгөх