Агентлагууд

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс

Сүхбаатар аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс 

Хүсэлт - 764
Гомдол - 0
Өргөдөл - 1812
Нийт = 2576

Агуулгаар авч үзвэл

1. Тэтгэвэр шинээр тогтоолгох - 621

2. Тэтгэврийн нэмэгдэл хийлгэх - 156

3. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах - 250

4. СДД-ын хөдөлмөрийн чадвар алдалт болон жирэмсэн амаржсан - 377

5. Банк солих хүснлт - 64

6. Оршуулгын тэтгэмж - 314

7. Шигшмэл давхар төлөгдсөнийг залруулах - 34

8. Лавлагаа авах - 700

9. ЭМД шимтгэлийн залруулга - 12

10. Бусад - 48 дээрхи асуудлуудыг шийдвэрлэн ажилласан байна.