Агентлагууд

2020 оны төсвийн төсөл

Огноо: 2019.09.14 Сэтгэгдэл: 6 Үзсэн: 6
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Огноо: 2019.07.30 Сэтгэгдэл: 10 Үзсэн: 10
Дэлгэрэнгүй

2019 оны хагас жилийн ХААны тайлан

Огноо: 2019.06.27 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний танилцуулга

Огноо: 2019.04.09 Сэтгэгдэл: 94 Үзсэн: 94
Дэлгэрэнгүй

Аудитын Дүгнэлт

Огноо: 2019.03.06 Сэтгэгдэл: 123 Үзсэн: 123
Дэлгэрэнгүй

ОНӨГазрын 2018-оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Огноо: 2019.03.06 Сэтгэгдэл: 91 Үзсэн: 91
Дэлгэрэнгүй

ОНӨГ-ын үйл ажиллагаа

Огноо: 2019.03.05 Сэтгэгдэл: 101 Үзсэн: 101
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2019.02.27 Сэтгэгдэл: 12 Үзсэн: 12
Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны төсвийн хуваарь

Огноо: 2019.01.08 Сэтгэгдэл: 129 Үзсэн: 129
Дэлгэрэнгүй

2019 оны Сүхбаатар аймгийн Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2019.01.08 Сэтгэгдэл: 185 Үзсэн: 185
http://sukhbaatar.mn/admin/m/39/add#tab1
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 36