ЗД-ын захирамж & ИТХ-ын тогтоол (6/6)

Аймгийн Засаг даргын А110 тоот захирамж.