Монгол банкны мэдээлэл (7/14)

"Санхүүгийн боловсрол" 3 сарын аян PART 1

Эрхлэн гаргасан: Сүхбаатар аймаг дахь Монголбанкны салбар
Хэвлэгдсэн он: 2017

"Санхүүгийн боловсрол" 3 сарын аян өнөөдрөөс эхэлж байна. Монгол Улсад хэрэгжиж буй "Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилт, явцыг олон нийтэд сурталчлах, санхүүгийн боловсролын ач холбогдлыг нийгэмд таниулах нь тус аяны гол зорилго болох юм.