Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ (10/10)

/2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар/

ТАНИЛЦУУЛГА

 

Сүхбаатар  аймгийн  төрийн  захиргааны  байгууллага,

албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл

                                         гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай

             

                        /2018  оны 3 дугаар  улирлын байдлаар/

                                                                                       

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2007 оны 08 тоот албан даалгаврын дагуу аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаас 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайланг нэгтгэн танилцуулж байна.

 

Тайлант хугацаанд аймгийн нийт төрийн захиргааны байгууллагад 1073 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 1043 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн нь 97,2 %  хувийн үзүүлэлттэй байна. Хугацаа болоогүй 24 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд судлагдаж байгаагийн 8 өргөдөл нь хугацаа сунгагдан судлагдаж байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлоос дийлэнхи нь гэр хүссэн өргөдөл байсан бөгөөд энэхүү асуудалд  2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний А/376 тоот захирамжаар ажлын хэсэг томилогдон 12 сум тус бүрт иж бүрэн 5 ханатай гэр 4ш,  Баруун-Урт суманд 9 гэр хуваарилан зорилтот бүлгийн иргэддээ өгөх үүрэг өгсөн төдийгүй  Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс аймгийн эмзэг бүлгийн 10 өрхөд гэр гардууллаа. Энэ нь орон гэргүй, гал түймрээс болж  гэр нь шатсан олон ам бүлтэй өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлсэн томоохон нийгмийн асуудал боллоо.

 

 

Аймгийн нийт төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг хүснэгт №1-д, өргөдлийг ирүүлсэн хэлбэрээр нь ангилан хүснэгт №2-т, нийт өргөдлийн агуулга болон зонхилж байгаа асуудлыг хүснэгт №З-т тусган хавсаргав.

 

       

 

 

 

 Тайлан хянасан:

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга:                        Г.Сүхбаатар

 

Тайлан гаргасан:

              Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн:                          Ө.Баясалсайхан

 

 

 

 

Хүснэгт №1
 

Сүхбаатар аймгийн төрийн захиргааны байгууллага,

албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн

өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 

 

/2018  оны 3 дугаар улирлын  байдлаар/

 

Байгууллагын

 нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

 

Шийдвэрлэлт

/%/

1

Аймгийн ЗДТГ

118

97

3

-

18

100%

2

Агентлаг

3

3

-

-

-

 

3

Сумд

952

943

3

 

6

99,3%

 

ДҮН

1073

1043

6

-

24

97,1%%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт №2
 

 

Сүхбаатар аймгийн төрийн захиргааны байгууллага,

албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн

 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт /хэлбэрээр/

 

 

/2018  оны 3 дугаар  улирлын байдлаар/

 

Байгууллагын

нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Үүнээс:

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

 

Биечлэн уулзсан

 

Бусад

1

Аймгийн ЗДТГ

118

118

-

 

-

-

2

Агентлаг

3

3

-

 

-

-

3

Сумд

952

628

-

3

321

-

 

ДҮН

1073

749

-

3

321

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт №3
 

Сүхбаатар аймгийн төрийн захиргааны байгууллага,

албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн

өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-иар/

 

  

/2018  оны 3 дугаар  улирлын байдлаар/

 

 

 

 

1

 

 

 

Сүхбаатар аймаг

 

Нийт 1073 өргөдлөөс:           1. Хүсэлт – 1068

                                                2.Санал  -   5 

                                                3. Гомдол  - 0

                                                4.Мэдэгдэл- 0

1. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний асуудлаар                      348 / 32.4%        

2. Иргэний бүртгэлтэй холбоотой                                            223 / 20.8%                                        

3. Улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар                            167 / 15.5%

4. Тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой асуудлаар                        95 /  8.8%

5. Буцалтгүй тусламж, мөнгөн дэмжлэг хүссэн асуудлаар    86 /  8%

6.Бусад асуудлаар                                                                     68 / 6.3%

7. Гэр орон байр хүссэн асуудлаар                                          58 / 5.4%                                                                                        

8. Ажлын байртай холбоотой асуудлаар                                 23 / 2.1%

9.Санал                                                                                        5 / 0.46%

     

 

 

 

                              НИЙТ - 1073                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2007 оны 08 тоот албан даалгаврын дагуу аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаас 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайланг нэгтгэн ЗГХЭГ-т хүргүүлэхийн өмнө аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн мэдээ тайланг танилцуулж байна.

Аймгийн  төрийн  захиргааны  байгууллага,албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл  гомдлын шийдвэрлэлтийг 2018  оны 3 дугаар  улирлын байдлаар авч үзвэл тайлант хугацаанд аймгийн нийт төрийн захиргааны байгууллагад 1073 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 1043 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн нь 97,2 %  хувийн үзүүлэлттэй байна. Хугацаа болоогүй 24 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд судлагдаж байгаагийн 8 өргөдөл нь хугацаа сунгагдан судлагдаж байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлоос дийлэнхи нь гэр хүссэн өргөдөл байсан бөгөөд энэхүү асуудалд  2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний А/376 тоот захирамжаар ажлын хэсэг томилогдон 12 сум тус бүрт иж бүрэн 5 ханатай гэр 4ш,  Баруун-Урт суманд 9 гэр хуваарилан зорилтот бүлгийн иргэддээ өгөх үүрэг өгч ажилласан байна. Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс аймгийн эмзэг бүлгийн 10 өрхөд гэр гардуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж иргэдэд батламжийг гардууллаа. Энэ нь орон гэргүй, гал түймрээс болж  гэр нь шатсан олон ам бүлтэй өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлсэн томоохон нийгмийн асуудал боллоо.

 

 

Аймгийн нийт төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг хүснэгт №1-д, өргөдлийг ирүүлсэн хэлбэрээр нь ангилан хүснэгт №2-т, нийт өргөдлийн агуулга болон зонхилж байгаа асуудлыг хүснэгт №З-т тусган хавсарган үзүүлэлтийг нэгтгэсэн байгаа тул зөвлөлийн гишүүд уншиж танилцана уу.